česky | english 

CrossFashion | Reklamační řád

CROSSfashion |  Úvod  |  Novinky  |  Bijouterie  |  Firma  |  Kontakt  |  Kontaktní formulář  

Reklamační řád

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců,pokud není u výrobku uvedeno jinak. Při používání zboží je kupující povinen dodržovat pečlivě instrukce o údržbě zboží uvedené výrobcem na zboží, aby si zboží zachovalo kvalitu a užívat je obvyklým způsobem k účelu, k jakému je určeno. Nedodržení těchto ustanovení může mít za následek odmítnutí odpovědnosti za vady zboží prodávajícím.

Zákazník je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci.

Pokud zákazník zjistí vadu či poškození zboží je povinen bez zbytečného odkladu učinit oznámení o zjištěných vadách prodávajícímu. Oznámení lze učinit písemně a to na e-mailovou adresu info@crossfashion.cz,
telefonicky +420 261 222 888 nebo písemně na adresu sídla prodávajícího Plovdivská 3400, 143 00 Praha 4 - Modřany a to ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží.K reklamaci je nutné přiložit kopii faktury a doklad o dodání zboží a zaplacení zboží.

Záruka se nevztahuje na následující
případy:
- zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením,
- zboží bylo poškozeno přírodními živly,
- zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Prodávající odpovídá za skryté vady zboží dodané dle těchto podmínek, které se na něm vyskytnou kdykoliv po převzetí zboží, avšak v záruční době.
Zjevné vady a poškození musí být kupujícím reklamovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dní od doručení zboží. Na pozdější reklamace vad, které jsou zjevné a kupujícímu musely být zřejmé při převzetí zboží a byly uplatněny později než 14. den po jeho převzetí, mohou být prodávajícím odmítnuty.
Kupující zašle prodávajícímu zboží nejlépe v pojištěném balíku poštou včetně původního nebo kopie prodejního dokladu (faktury), dopisu s udáním data projevení se vady a popisem případné vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.
Prodávající i kupující je povinen si zásilku s reklamovaným, resp. opraveným zbožím řádně zpět převzít. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.
Dle charakteru vady a dodavatelských možností prodávající vyřeší reklamaci jednou ze tří možností, a to jeho opravou, výměnou zboží za bezvadné nebo vrácením kupní ceny zboží.


Reklamace se nevztahuje na dárkové zboží.

  Jak nakupovat  |  Reklamační řád  |  Ochrana osobních údajů  |  Obchodní podmínky  | CROSSfashion je na facebooku |  © CROSS, 2007 CROSSfashion je na facebooku